PRAVIDLA SOUTĚŽÍ NA IV.ZOMBIE WALK KROMĚŘÍŽ

PRAVIDLA

Soutěží IV.ZOMBIE WALK KROMĚŘÍŽ se mohou zúčastnit pouze řádně zaregistrovaná strašidla, nestvůry a dýně. Řádně registrovaní jsou jen ti, kdo vyplnil registrační formulář, STARTOVNÉ DO SOUTĚŽÍ JE DOBROVOLNÉ, VÝTĚŽEK PŘEDÁME DĚTSKÉMU ODDĚLENÍ PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY KROMĚŘÍŽ . 

Strašidla, nestvůry a dýně se účastní soutěží ve své věkové kategorii dle roku narození.

Každý účastník platbou startovného prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla akce IV. Zombie Walk Kroměříž, souhlasí s nimi a během akce IV. Zombie Walk Kroměříž se jimi bude řídit.

Pořadatel akce nehradí škody na zdraví a majetku vzniklé účastníkům v souvislosti s IV. Zombie Walk Kroměříž a soutěžemi, doporučuje individuální úrazové pojištění a pojištění za škody způsobené druhým osobám v ČR.

Každý účastník prohlašuje, že se akce účastní dobrovolně, na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a bude se řídit pokyny pořadatele.

Pokud by se soutěže nemohli uskutečnit z důvodu extrémních podmínek (živelné pohromy, epidemie apod.), ohrožení života a zdraví účastníků nebo vyšší a veřejné moci má pořadatel právo ho úplně zrušit. Startovné se nevrací.

Každý účastník IV. Zombie Walk Kroměříž se zavazuje, že bude co nejvíce šetrný k životnímu prostředí. Nebude odhazovat odpadky a bude se pohybovat jen v předem vymezených prostorech.

Každý účastník je povinen řídit se všemi pravidly IV. Zombie Walk Kroměříž. V případě porušení pravidel, může pořadatel soutěžícího diskvalifikovat a následně vyloučit.

Každý účastník i neregistrovaný doprovod svým příchodem do vymezeného prostoru akce IV. Zombie Walk Kroměříž souhlasí s uveřejněním foto a video materiálu pořízeného v průběhu akce pro účely propagace a nebude po pořadateli požadovat žádnou kompenzaci v souvislosti s touto skutečností.